دراين تحقيق سعي شده است تا تعاريف شعر، انواع آن، نثرروايي و انواع آن و نثر غيرروايي مورد بررسي قرار گيرد. از ميان انواع نثرها، نثرروايي(داستان) براي حفظ فرهنگ ملي و زبان رسمي آموزشي(فارسي دري) نقشي ويژه و مهم به عهده دارد. مساله ي اصلي تحقيقِ پيش روي، آن است كه آيا افسانه ها و داستان هاي ايراني توانسته اند در شكل گيري هويت ملي و فرهنگي دانش آموزان تاثيرگذار باشند؟ در اين راستا با بررسي و مطالعه ي كتاب هاي فارسي چاپ شده از سال 1385 تاكنون سعي شده تا پاسخي مناسب براي آن ارايه گردد.
داستان ها به انواع قصه، داستان كوتاه، رمان و غيره دسته بندي مي شوند. در اين مقاله سعي شده تا با روش توصيفي- تحليلي و از طريق جمع آوري اطلاعات با استفاده از روش اسنادي به معرفي انواع نثر روايي و جايگاه آن در كتاب هاي فارسي پايه هاي ابتدايي پرداخته شود. جامعه ي آماري اين بررسي كليه ي آثار چاپ شده از سال 1385 تاكنون هستند. در اين مقاله فرض بر اين است كه كتاب هاي درسي يكي از گونه هاي ادبيات كودكان و نوجوانان به شمار مي آيند؛ لذا مبحث ادبيات كودكان و نوجوانان به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است .نثر روايي (داستان) در كتاب هاي فارسي به شكلي قوي حضور دارند. نتايج اين بررسي معلوم ساخت افسانه ها و داستان هاي ايراني علاوه بر آموزش زبان رسمي، موارد اخلاقي، مذهبي، اجتماعي، سخنان بزرگان علم و ادب و غيره درشكل گيري هويت ايراني– اسلامي تاثيرگذار هستند.

کليدواژگان: شعر، داستان، افسانه، كتاب هاي درسي، كتاب فارسي، هويت