تعداد 604 اثر كف دست راست و چپ از 12 گروه ايراني، شش گروه داراي منشأ زردپوستي و شش گروه داراي منشأ سفيد پوستي، گردآوري شده و براي خط شماري اشكال كف دست مورد مطالعه قرار گرفت. تفاوت هاي زيادي در اندازه اشكال كف دست در تمام مناطق كف دست در ميان اين گروه ها مشاهده شد.

تفاوت هاي بين گروهي نشان داد كه همه آن ها معني دارند و در نتيجه در شجره حاصل از اين تفاوت ها گروه هاي داراي منشأ زردپوستي از ساير گروه ها جدا شدند كه با تاريخ قومي گروه هاي مورد مطالعه تطابق داشت. بنابر اين، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه خط شماري اشكال كف دست مي تواند به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در نشان دادن تفاوت هاي گروهي(جمعيتي) و نيز مطالعات ژنتيكي به كار رود.