در جلسه‌ای که روز چهارشنبه مورخ 10 اسفند ماه 1401 در سالن انجمن‌های علمی واقع در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکيل شد، آيين‌نامه‌ی کميتۀ بين انجمنی حمايت‌های صنفی-حقوقی انجمن‌های علوم اجتماعی به تصویب رسید. این مصوبه پس از حدود دوماه و نيم کار و تشکيل جلسات پیاپی بين روسای انجمن‌های علمی جامعه شناسی، انسان‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مددکاری اجتماعی در خصوص تشکيل ساختاری به منظور هم‌افزایی در انجام اقدامات حمايتی برای اعضا (اعم از دانش آموختگان و اعضای هيات علمی و دانشجويان) و انجمن‌های علمی شروع شده بود به سرانجام رسيد و اين کميته رسما کار خود را آغاز کرد. براساس مفاد اين آيين‌نامه، هدف از تشکيل اين کميته فراهم کردن حمايت‌های حقوقی و صنفی برای انجمن‌های علوم اجتماعی و نيز اعضای آنها در زمينه‌های مرتبط با فعاليتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و حرفه‌ای از طريق پايش و دريافت موارد نيازمند حمايت و بررسی و اقدام درباره مشکلات طرح شده از سوی اعضا و انجمن‌ها و نيز پايش مصوبات و رويه‌هایی است که در ساختار مديريتی و اجرایی بر اين فعاليتها موثر است. اين کميته به منظور هم‌افزایی اقدامات حقوقی و صنفی از جمله مطالبه‌گری، حمايت‌گيری، تعامل و رايزنی‌ها با افراد و اعضای انجمنها و نيز نهادها و سازمانهای جامعه‌ی مدنی و قوای حاکميتی تشکيل شده است.

ادامه این یادداشت را روی وب سایت انجمن جامعه شناسی ایران بخوانید.