روش هاي متعددي براي تحليل داده هاي كيفي وجود دارند كه روش تحليل مردم نگارانه كلاسيك متعارف ترين شكل آن است. با وجود اين، در خلال چند دهه اخير رويه هاي نوين ديگري ارائه شده است كه هر كدام بر نوع خاصي از داده هاي كيفي متمركز شده اتس، كاربرد نرم افزارهاي كامپيوتري در تحليل داده هاي كيفي از جمله اين رويه هاي جديد است.
توجه و گسترش روزافزون استفاده از روش هاي كيفي در جامعه دانشگاهي كشور نه تنها مستلزم آشنايي با اين روش شناسي و چگونگي طراحي و اجراي آن است، بلكه نيازمند آشنايي با رويه هاي تحليلي اين روش ها و استفاده از آن ها مي باشد. بر اين اساس، اين مقاله ابتدا به معرفي روش تحقيق كيفي، انواع، اصول پارادايمي و داده هاي آن مي پردازد، سپس به شيوه مقايسه ايي مدل ها و رويه هاي تحليل داده هاي كيفي را مورد بررسي قرار مي دهد. رويه هاي مورد بررسي شامل تحليل تماتيك، تحليل روايتي، تحليل پديدار شناختي، تحليل محتواي كيفي، تحليل مكالمه، تحليل نشانه شناختي، تحليل گفتمان، تحليل مردم نگارانه انتقادي و تحليل داده هاي مشاهده اي مي باشند. در بررسي هر يك از اين رويه ها، ضمن پرداختن به اصول، مباني عملي و نقاط تمركز آن ها، به برخي مطالعات موردي داخلي مرتبط نيز اشاره شده است.