13 شهریور روز مردم شناسی را به کلیه مردم شناسان و اعضای محترم انجمن انسان شناسی ایران تبریک می گوییم.

هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران