در اين مقاله به بررسي مفهوم و نظريه هاي شكل گيري انجمن هاي زادگاهي و مفهوم وجوه ارسالي مهاجران مي پردازيم، و با روش تحليل كيفي همراه با مصاحبه روند شكل گيري انجمن هاي زادگاهي و همچنين اثرات آن ها را بر توسعه محلي در روستاي دريان بررسي مي كنيم.چگونگي شكل گيري نهادهاي پايدار مهاجران و شكل گيري اوليه شبكه اي، محورهاي مناسبتي و مناسكي و محور حمايتي و نقش آنها پس از شكل گيري شبكه اي اوليه حركت به سمت نهادهاي پايدار، حركت به سمت نهادهاي مدرن و در نهايت انجمن هاي زادگاهي از اهداف اين پژوهش بوده اند. اين انجمن ها با ارسال سرمايه در رشد و ارتقاي مولفه هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي و … نفش اساسي در توسعه محلي منطقه ايفا مي نمايند.