براي مطالعه توليد سفال به شيوه نسبتاً ابتدايي در بعضي از مناطق در عصر كنوني، ميزان تخصص پذيري سفال گران اين نوع آثار و ارتباط آن ها با سفال هاي تاريخي مكشوف در بررسي ها و كاوش هاي باستان شناسي، قوم باستان شناسان و باستان شناسان با مطالعه جوامع زنده به طبقه بندي هاي خاصي پرداخته اند. مهم ترين ويژگي هاي اين شيوه شامل: توليد توسط زنان، روش ساخت به صورت دست ساز، تكنولوژي و ابزار ساخت بسيار ابتدايي و كم هزينه، پخت در كوره هاي باز، توليد و توزيع اندك و از اين قبيل است.
يكي از مراكزي كه در حال حاضر به اين شيوه ظروف مختلف سفالي توليد مي كند، در روستاي بيكش از توابع شهرستان بانه (استان كردستان) قرار دارد. در اين روستا تعدادي از زنان به شيوه كاملاً ابتدايي و به صورت دست ساز به توليد سفال مي پردازند. سفال هاي توليدي توسط آنان بسيار اندك است كه در كوره هاي چاله اي باز پخته مي شود. توزيع اين سفال ها نيز تقريباً به عهده خود سفال گران بوده كه آن ها را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با قيمتي پايين مي فروشند.

کليدواژگان: روستاي بيكش، شهرستان بانه، سفال گري، توليد خانگي، تخصص پذيري