ممنوعيت هاي زباني، قدرت نهفته در واژه ها است و در اين ممنوعيت ها در زبان روزمره سبب پديدار شدن حسن تعبير براي واژه هاي تابوگونه مي گردد. هدف اين مقاله بررسي و يافتن اين گونه واژه ها در گروه گويش هاي لارستاني است؛ رويكرد مردم شناسانه به زبان، به ما كمك مي كند تا واژه هايي براي حسن تعبير به جاي واژه هاي تابوگونه در گروه گويش هاي لارستاني به كار مي روند را مورد بررسي قرار دهيم.