شيءباوري، به معناي باورداشتن به شيء يا اشيايي است كه در باور انسان هاي بدوي داراي نيروي خارق العاده بوده اند و در رويايي با مشكلات زندگي به آنها پناه مي برده اند. آثار و بقاياي شي ءباوري ميان فرهنگ عوام، از جمله فرهنگ عامه ايران، به جا مانده است. در اين رويكرد، توجه به منشا باور به برخي اشياء و چگونگي عملكرد و اثربخشي آنها در فرهنگ عامه ايران در اولويت قرار دارد. همچنين بررسي اهميت اين اشياء به عنوان اشيايي با نيروي فوق طبيعي در زندگي مردم ايران از ديگر اهداف اين پژوهش است؛ اشيايي برخاسته از باورهاي جمعي و اعتقادات آييني ـ مذهبي در فرهنگ عامه كه توده مردم جهت رسيدن به نيازها و خواسته هاي معنوي خويش به آنها توسل مي جويند و آنها را باور دارند.

کليدواژگان: شيءباوري، نيروي فوق طبيعي اشيا، فتيشيسم، فرهنگ عامه مردم ايران، فولكلور