با سفر شاهان قاجار به اروپا و آشنايي نسبي حاكمان ايراني با فرهنگ اروپايي، روابط فرهنگي گسترش يافته، ابزار و كالاهاي جديدي وارد ايران شد. برخي از اين كالاها و مظاهر جديد در تغيير شيوه زندگي مردم و بروز تحولات اجتماعي نقش زيادي داشتند. با روي كار آمدن سلسله پهلوي در ايران اين تغييرات بيشتر و محسوس تر شد. از جمله مهم ترين اين تغييرات، تغيير وسايل حمل و نقل شهري، رشد شهرسازي به شكل جديد و تغيير پوشاك مردم بود. سير پيشرفت و تحول و دگرگوني در جامعه شهري به يكباره انجام نشد و اين سير با تغييري نه چندان سريع صورت گرفت.
در اين مقاله برآنيم تا با استفاده از هشت عكس و بررسي آنها، اين تغييرات و سير تحول جامعه ايراني را در روند مدرن شدن بررسي كنيم. مكان مورد تحقيق شهر مهم و فرهنگي شيراز در جنوب ايران است و زمان مورد تحقيق حدود پنجاه سال، از اوايل قرن بيستم ميلادي تا دهه شصت است.
اين تحقيق تنها دربردارنده تجزيه و تحليل تغييرات بر اساس اين عكس ها است و به شايست و ناشايست بودن نوع و شيوه تغييرات كاري ندارد.

کليدواژگان: شيراز، مردم شناسي تصويري، شهرسازي، پوشاك مردم، وسايل حمل و نقل