باز توليد در اصل تفسيري جامعه شناختي بر كتاب وارثان است كه در سال 1964 در فرانسه منتشر شد.وارثان، خود پژوهشي بودازهمين مولفين درباره آگاهي ورفتار دانشجويان رشته هاي ادبيات و علوم انساني بر پايه طبقه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي آن ها.