در شماره پياپي 8 و 9 مجله باستان شناسي و تاريخ مورخ اسفند 1369 مقاله تحليلي اينجانب تحت عنوان تاملي در علل جابه جايي استقرارهاي پيش از تاريخ در حاشيه كوير در فلات مركزي ايران» چاپ و منتشر شد (ملك شهميرزادي، 1369). در آن زمان ويراستار مقاله به جاي اصطلاح «جامعه بي طبقه » و «جامعه طبقاتي » اينجانب از دو اصطلاح خودساخته «جامعه مساوي و برابر» و «جامعه داراي سلسله مراتب» استفاده كرد.
قبل از چاپ مقاله به ويراستار محترم توضيحاتي دادم كه حاصل آن توضيحات اين بود كه «جامعه برابر» با «جامعه بي طبقه» دو جامعه كاملا متفاوت هستند همان طور كه «جامعه طبقاتي» كاملا با «جامعه داراي سلسله مراتب» متفاوت است. ضمن توضيحاتم مثال هايي هم از هركدام از چهار نوع جامعه ارائه دادم كه به نمونه هايي از آن مثال ها اجمالا اشاره مي كنم