مقاله حاضر كه با عنوان اهميت درخت گردو در زندگي روستاييان الموت قزوين ارائه شده است، سعي بر آن دارد با استفاده از روش هاي مشاهده مشاركتي، مصاحبه و با استفاده از تحقيقات صورت گرفته درباره گردو و با بهره گيري از نظريه كاركردگرايي ساختي به سوالات زير پاسخ دهد:
با وجود تغييرات و دگرگوني هاي رو به افزايش و همه جانبه در روستاهاي الموت آيا برداشت گردو توانسته پيوندهاي اجتماعي خانواده و شبكه هاي پيرامون آن را تداوم بخشد؟
آيا اين درخت غير از كاركرد اقتصادي، كاركرد اجتماعي، فرهنگي هم دارد؟

کليدواژگان: الموت شرقي و غربي، درخت گردو، گردو، مالكيت، پيوندهاي اجتماعي، برداشت گردو