مجموعه نشست های “بررسی کاربرد شاخه های انسان شناسی در مسائل کنونی ایران”

نشست اول: انسان شناسی گردشگری

امیر هاشمی مقدم: دکتری انسان شناسی، نویسنده و پژوهشگر

لیلا اردبیلی: دکتری انسان شناسی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر

زمان: 29 مهر ماه 1400 ساعت 20 الی 21 در صفحه رسمی انجمن انسان شناسی ایران در اینستاگرام به آدرس

anthropology_association