در اين مقاله تلاش شده است، بنابر مقاله لوي -استروس كه نقدي بر رده بندي داستان هاي پريان پروپ است، ارتباطي ميان اسطوره سياوش و داستان پريان كره اسب دريايي برقرار شود. لوي -استروس در آن مقاله بر اين باور است، تا وقتي در رده بندي داستان هاي پريان، پيوند آن ها با اسطوره ها روشن نشود، رده بندي صرف آن ها بر پايه فرم بي نتيجه است. زيرا ما درگير فرم مي مانيم، نه محتوا كه همان ساختار است. در ايران نه رده بندي صوري داستان هاي پريان به طور كامل انجام گرفته و نه پيوند آن ها با اسطورها مطرح شده است. اما داستان هي پريان و اسطوره ها با دو رويكرد و هدف متفاوت در شيوه روايت و ساخت، بن مايه واحدي را باز مي نمايانند. كشف اين بن مايه در چنين داستان هايي ما را به دريچه هايي نو در پژوهش فرهنگ عاميانه رهنمون مي سازد. در اين مقاله كوشيده شده است، برخي داستان هاي پريان ايراني را كه بن مايه مشابهي با اسطوره سياوش دارند، شناسليي و همگي در زير گروه رده بن مايه تقابل آبي /گياهي با خشكسالي /مرگ قرار داده شوند