حفريات غيرمجاز و غارت بي امان بخشي از ميراث فرهنگي ما در جنوب استان كرمان توجه سازمان ميراث فرهنگي كشور و باستان شناسان ايراني را به محوطه هاي باستاني در منطقه جيرفت جلب كرد. نتايج مقدماتي از شش فصل كاوش در محوطه كنار صندلي جنوبي به آشكار شدن معماري يادماني در دژ بالاي تپه با يك پيكره عظيم يادماني و بقاياي معماري در بخش هاي مسكوني و صنعتي در منطقه شهر پيرامون دژ همراه با آثار فراوان شهر و تاريخ گذاري از طريق آزمايش هاي كربن 14 عصر مفرغ از 2880 تا 2200 ق م منجر گرديد. و بالاتر از همه قطعه اي از يك آجر كتيبه دار در راهروي ورودي دروازه دژ به اضافه سه لوح گلي پخته از منطقه شهر به دست آمد، كاملا مستقل از خط سومري، اما با شباهت هاي نزديكي به خط كتيبه هاي ايلامي از شوش كه مي توان آن را خاستگاه خط ايلامي برشمرد.