عنوان فرعي کتاب، «شرح چند نظريه در افسانه شناسي و نقد يک اصطلاح»، روشن گر محتواي کتابي است در بيست فصل در نقد اصطلاح «اسطوره» و مروري گذرا بر چند مکتب اسطوره شناسي.
مهم ترين بخش کتاب، که نظر تازه اي در باب افسانه و اسطوره به دست مي دهد، کاوشي در سابقه افسانه و پيدايي واژه اسطوره در نوشته هاي فارسي است.
نويسنده محترم مي توانست اين نظر را به صورت مقاله اي مستقل مطرح کند. چون بقيه فصول کتاب حاوي مطالبي تکراري و شتابزده درباره نظريات کاسيرر، مالينوفسکي، الياده، دورکيم و استروس است که قبلا توسط اسطوره پژوهان به شکلي عميق تر بررسي و تحليل شده است. )بهار، 1375؛ باستيد، 1370؛ اسماعيل پور، (1377…