تغییر در اعضای متنتخب هیأت مدیره
۲۹ مهرماه ۱۳۹۹

طبق راهنمای جامع برگزاری انتخابات انجمنهای علمی وزارت علوم (بهمن ۱۳۹۸) اعضای هیئت مدیره (شامل اعضای اصلی و علی البدل) نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره انجمن باقی بمانند، مگر اینکه بیش از دو سوم آراء را کسب کرده باشند. به این ترتیب با توجه به آراء و سوابق منتخبین، نمیتوان آقایان دکتر جبار رحمانی و دکتر حسین میرزایی را علی رغم احراز آراء کافی برای انتخاب، به کمسیون انجمنهای علمی معرفی کرد. لذا اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انجمن انسانشناسی ایران پس از اعمال این تغییرات به قرار زیر تغییر می یابد.

اعضای اصلی
دکتر جلال الدین رفیع فر ۵۴ رای
دکتر میترا اسفاری ۴٧ رای
دکتر لیلا اردبیلی٣٨ رای
آقای محمد مهدی نجفی خواه٣٢ رای
دکتر سید قاسم حسنی ٢٨ رای

اعضای علی البدل
دکتر حامد وحدتی نسب٢٧ رای
دکتر پروین قاسمی ١٩ رای

بدیهی است هیئت مدیره جدید پس از تأیید کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم شروع به کار خواهند کرد.