تغییر در اعضای متنتخب هیأت مدیره
29 مهرماه 1399

طبق راهنمای جامع برگزاری انتخابات انجمنهای علمی وزارت علوم (بهمن 1398) اعضای هیئت مدیره (شامل اعضای اصلی و علی البدل) نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره انجمن باقی بمانند، مگر اینکه بیش از دو سوم آراء را کسب کرده باشند. به این ترتیب با توجه به آراء و سوابق منتخبین، نمیتوان آقایان دکتر جبار رحمانی و دکتر حسین میرزایی را علی رغم احراز آراء کافی برای انتخاب، به کمسیون انجمنهای علمی معرفی کرد. لذا اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انجمن انسانشناسی ایران پس از اعمال این تغییرات به قرار زیر تغییر می یابد.

اعضای اصلی
دکتر جلال الدین رفیع فر ٥٤ راي
دکتر میترا اسفاری ٤٧ راي
دکتر لیلا اردبیلی٣٨ راي
آقای محمد مهدی نجفی خواه٣٢ راي
دکتر سید قاسم حسنی ٢٨ راي

اعضای علی البدل
دکتر حامد وحدتی نسب٢٧ راي
دکتر پروین قاسمی ١٩ راي

بدیهی است هیئت مدیره جدید پس از تأیید کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم شروع به کار خواهند کرد.