اطلاعیه شماره 3 انجمن انسان شناسی ایران اعضای محترم انجمن انسان شناسی ایران بدین وسیله به اطلاع می رساند بدلیل مشکلاتی که برای برگزاری جلسه مجمع عمومی در سالن اجتماعات انجمن های علوم اجتماعی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران وجود دارد، لذا تاریخ و محل دقیق جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید. انجمن انسان شناسی ایران