ادوارد سعيد منتقد ادبي فلسطني تبار يکي از برجسته ترين چهره هاي قرن بيستم به شمار مي آيد که تاثير فکري عظيم او بر حوزه هاي متفاوت انديشه از فلسفه و ادبيات گرفته تا علوم اجتماعي، از زمان حيات وي آغاز شد و بي شک لااقل تا ده ها سال ادامه خواهد داشت. اين تاثير در حوزه انسان شناسي به دليل مجموعه آثار و شخصيت سعيد و به ويژه کتاب معروف او شرق شناسي دو چندان بود و بنابراين هر انسان شناسي به حق مي تواند از دست رفتن او را يک فقدان بزرگ براي علم خود بشمارد …