براي درك معنايي تصاوير كهن، نياز به شناخت مولفه هاي نماديني است كه زماني چون زبان كلامي، معنايي مشخص در فرهنگ هاي كهن داشتند و به نوعي بازنمايي باورهاي اسطوره اي بودند. در اين باره، آيكونولوژي مي كوشد با ارائه روشي علمي در تفسير تصاوير، معناي اين مولفه ها را روشن كند و بر اساس تحليل و رده بندي آيكونوگرافيك آنها، به ارزش هاي نمادين فرهنگي دست يابد. مولفه هاي نمادين در نظام نمادين زباني، خود را به شكل كلامي، تصويري و يا رفتاري باز مي نمايند و هرچند آيكونولوژي پژوهشي درباره محتواي تصاوير است، اساساً در پي ارتباط اين مولفه ها در نظام گسترده تر نمادين فرهنگي است.
اين تحقيق بر آن است تا با روش آيكونولوژي به درك معنايي نقش نمادين عقاب و مار در دست ساخته هاي سنگ كلريتي جيرفت (هزاره سوم ق.م) بپردازد. در اين باره، پيش از هر چيز نياز به درك بافت فرهنگي اين دوران و شيوه هاي بازنمود باورهاي مربوط به آن است. به همين منظور از طريق آيكونوگرافي به باور مسلط ايزدبانوي بزرگ در اين دوران و تاثير و تاثر چنين باوري در نقش مايه هاي تصويري، بويژه نقش عقاب/ پرنده و مار، خواهيم پرداخت.

کليدواژگان: آيكونوگرافي، آيكونولوژي، اسطوره، جادو، ايزدبانو، پرنده ، مار