مجله

شماره 23،پاییز و زمستان 1394
 • بافتار جغرافیایی و باستان­شناسی دام­پروران تمام­وقت در زاگرس جنوبی

            بهروز آقایی                                                                                                                     

شماره 22، بهار و تابستان 1394
 • پويايي هويتي غربت ها «مطالعه ي اتنوگرافيك هادوري در چهارراه هاي تهران»
  ميترا اسفاري   صص 11-37
 • از امر ايلي تا امر قومي در ايران
  سيدقاسم حسني   صص 38-61
 • دگرديسي عاطفي و امر جنسي
شماره 21، پاییز و زمستان 1393

          مصطفی ازکیا - ولی‌اله رستمعلی‌زاده صص 11-43

          علی شهیدی صص 45-75

شماره18، بهار و تابستان 1392
 • مردم شناسي در ايران مظلوم واقع شده است
  سخن مدیر مسئول  ص 11
 • يادي از استاد فرزانه محمد ابراهيم باستاني پاريزي
  تنهاتن ناصري   ص 18
شماره14، بهار و تابستان 1390