خبرها

نشست تخصصی ایران، فوتبال و جام جهانی

سخنران‌ها:

سید احمد محیط طباطبایی

رضا شجیع

علی متولی زاده اردکانی

داروین صبوری

علیرضا حسن زاده

زمان: یکشنبه 10 تیرماه 97 ساعت 14 الی 17

مکان: ابتدای خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه منفی یک، سالن اجتماعات

گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

گزارش نشست تخصصی-علمی "زمینه های و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

 طراح و پیشنهاد دهنده نشست:  دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران

گزارش نشست علمی و تخصصی نشست فوتبال و هویت ملی ایرانیان

این نشست در تاریخ 97.02.24 در ساعت 13.30  در سالن باقرالعلوم دانشگاه مازندران  با همکاری مشترک دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران و پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و گروه علوم اجتماعی برگزار شد.

در بخش سخنرانی ها:

سخنرانی اول:

گزارش نشست جایگاه عکاسی در انسان شناسی

تاریخ برگزاری نشست چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

مکان برگزاری: دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی  دانشگاه مازندران

نشست تخصصی زمینه ها و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب در مازندران

زمان: شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10 الی 13

مکان: مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنداران- سالن باقر العلوم

نشست تخصصی فوتبال و هویت ملی ایرانیان

سخنرانان:

دکتر علیرضا حسن زاده

دکتر محمود شارع پور

زمان: دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 13/30 الی 15/30

مکان: مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازنداران- سالن باقر العلوم

نشست نقد و بررسی کتاب "ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران"

نویسنده: دکتر نعمت اله فاضلی

ترجمه: وحید شوکتی آمقانی

با حضور نویسنده و مترجم کتاب

و دکتر مقصود فراستخواه

دکتر جبار رحمانی

دکتر مهرداد عربستانی

زمان: شنبه 22 اردیبهشت ساعت 17 الی 19

نشست علمی موزه و رمان

با حضور اورهان پاموک نویسنده برجسته ترکیه ای

و بررسی ترجمه رمان‌های ترکیه‌ای در بازار نشر ایران

سخنرانان:

اورهان پاموک (نویسنده و رمان نویس)

سید احمد محیط طباطبایی (رییس ایکوم)

تورقای شفق (رییس موسسه یونس امره)

حسن اکبری بیرق (دانشیار دانشگاه سمنان)

نشست علمی تخصصی جایگاه عکاسی در مردم شناسی

همراه با جشنواره دانشجویی عکس های بومی

زمان: چهارشنبه 19 اردیبهشت 97

مکان: دانشکده میراث فرهنگی، أصنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران واحد نوشهر