بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

بررسی انسان­شناختی خالکوبی در میان زنان منطقه جنوب فارس

سخنران:فریده مجیدی خامنه

شنبه 13  دی ماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

تجزیه و تحلیل داده های روایی

تجزیه و تحلیل داده های روایی

سخنران:دکتر توکتم افتخاری معصومی

چهارشنبه 19 آذرماه 1393

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها

دانش سنتی مدیریت آب در ایران

انجمن انسان شناسی ایران با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  برگزار می کند

دانش سنتی مدیریت آب در ایران

سخنرانان:

استاد جواد صفی نژاد

دکتر احمد اسپهبد

چهارشنبه 5 آذرماه 1393

ساعت 17

کارگاه اتنوموزیکولوژی

فراخوان ثبت نام در کارگاه اتنوموزیکولوژی

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه  ساعت:16 الی 30/17

زمان شروع دوره:12 آذرماه 1393

مهلت ثبت نام: 10 آذر ماه 1393

تعداد جلسات: 12جلسه

مدرس: دکتر محمدرضا آزاده‌فر(فوق دکترای اتنوموزیکولوژی از دانشگاه لندن)

کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

فراخوان ثبت نام در کارگاه آوا شناسی عمومی ویژه مردم نگاری

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه 

زمان شروع دوره:1 بهمن ماه 1393

مهلت ثبت نام: 30 دی ماه 1393

تعداد جلسات:  10 جلسه

مدرس: دکتر یدالله پرمون

شماره18، بهار و تابستان 1392
  • مردم شناسي در ايران مظلوم واقع شده است
    سخن مدیر مسئول  ص 11
  • يادي از استاد فرزانه محمد ابراهيم باستاني پاريزي
    تنهاتن ناصري   ص 18