نقد انجمن انسان شناسی ایران از کمیسیون انجمنهای علمی

نامه ارسالی انجمن به کمیسیون در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/12/24
درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

درک ذهنی از مفهوم جنسیت در فضای زنانه

سخنران: مهناز ابراهیم پور

زمان: چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

1392/12/07
نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

سخنران:دکتر محدثه محب حسینی

زمان: چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

1392/11/20
فرهنگ حقارت

فرهنگ حقارت

سخنران:دکتر سید بیوک محمدی

زمان: چهارشنبه 2 بهمن ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/10/24
ارائه رایگان کتابخانه دیجیتال

قابل توجه اعضای انجمن انسان شناسی ایران و بازدید کنندگان محترم

1392/10/21
رنگ در فرهنگ مردم ایران

رنگ در فرهنگ مردم ایران

سخنران:عارفه صابری افتخاری

زمان : چهارشنبه 25 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده  علوم  اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه  اول- سالن کنفرانس انجمن ها

چکیده ای از سخنرانی در فایل پیوست قابل مشاهده است

1392/10/21
لغو جلسه سخنرانی نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

 بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه سخنرانی  خانم دکتر محب حسینی با عنوان "نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار"به تاریخ دیگری موکول شد.

1392/10/18
نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار
 

نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار

سخنران:دکتر محدثه محب حسینی

زمان: چهارشنبه 18 دی ماه 1392

ساعت 17

1392/10/15
تاب آوری و خرد جمعی زندگی

تاب آوری و خرد جمعی زندگی

سخنرانان:افشین نادری, محمد بینازاده

زمان: شنبه 14 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگرا ه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا،  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن

در  فایل پیوست چکیده ای از سخنرانی قابل مشاهده است

1392/10/08
ریشه های بازلی مکتب آنال

ریشه های بازلی مکتب آنال

سخنران:بیتا نقاشیان

زمان : چهارشنبه 4 دی ماه 1392

ساعت 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد- بعد از پل گیشا- دانشکده  علوم  اجتماعی دانشگاه تهران- طبقه  اول- سالن کنفرانس انجمن ها

1392/09/26