گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت های متغیر در آموزش عالی» ویراست بارنت با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 20 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

1398/09/16
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)»

نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (از اندیشه تا عمل)» تالیف دکتر عباس بازگان با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه 13 آبان ماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران

1398/09/16
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی»

نشست نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی» تالیف رونالد بارنت با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه بیست و نهم مهرماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

1398/09/16
مجموعه نشست های انسان شناسی دین

 این نشست: ارائه تحقیقات مبتنی بر تحقیقات پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ارائه دهندگان:

فریبا صدیقی: مطالعه آرزومندی و تمنای زرتشتیان و هویتیابی جماعتهای زرتشتی در دو شهر یزد و تهران

1398/09/10
نقد و معرفی کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز»

دوشنبه ۲۷ آبان ساعت 16
سالن سرای کتاب، موسسه خانه کتاب

1398/08/25
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «استادان و نااستادان، اخلاق در دانشگاه»

نشست نقد و بررسی کتاب «استادان و نااستادان، اخلاق در دانشگاه» با همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی که ششمین نشست از مجموعه نشست‌های «فرهنگ و دانشگاه» بود روز دوشنبه پانزدهم مهرماه با همکاری موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن انسان شناسی ایران در

1398/07/24