همايش ملي چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبير و اميد

همايش ملي چشم انداز صنعت گردشگری در دولت تدبير و اميد

محورهای همایش
 - چشم انداز، راهبردها و چالش هاي گردشگري سلامت در دولت تدبير و اميد
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي توسعه گردشگري ساحل محور در دولت تدبير و اميد
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي آموزش گردشگري در دولت تدبير و اميد
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي توسعه ارتباطات و حمل و نقل گردشگري در دولت تدبير و اميد
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي مديريت استراتژيك دولت تدبير و اميد در توسعه گردشگري
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي تبليغات و بازاريابي منطقه اي و جهاني دولت تدبير و اميد براي توسعه گردشگري
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي دولت تدبير و اميد براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در گردشگري
- چشم انداز، راهبردها و چالش هاي دولت تدبير و اميد براي توليد ملي و اشتغال از راه گردشگري
- نقش ديپلماسي عمومي دولت تدبير و اميد براي ايجاد تعامل و جذب گردشگر از كشورهاي مختلف
- بررسي مزيت ها و محدوديت هاي نسبي دولت تدبير و اميد براي توسعه گردشگري
- سياستگذاري و خط مشي گذاري دولت تدبير و اميد در گردشگري كشور
- فرصت‌های ایران در کاربرد قدرت نرم در دولت تدبير و اميد از منظر گردشگري
- بررسي اهمیت، ابزار، اهداف، مخاطبان، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط و پیش‌نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی دولت تدبير و اميد از منظر گردشگري(به تفكيك)
- چشم انداز و راهبردهاي توانایی اثرگذاری، تقویت وجهه بین‌المللی، تعامل روزافزون جهانی و تلاش برای کسب فرصت‌های بهتر در توسعه گردشگري در دولت تدبير و اميد
مهلت ارسال اصل مقاله:
 1393/7/30

لینک همایش:

http://www.istta.ir/Form2.aspx?kind=1