فصل هایی از کارنامه فعالیت های انجمن انسان شناسی ایران

فصل سوم و چهارم در فایل پیوست قابل مشاهده است.