فصل هایی از کارنامه فعالیت های انجمن انسان شناسی ایران

فصل دوم در فایل پیوست قابل مشاهده است.