فصل هایی از کارنامه فعالیت های انجمن انسان شناسی ایران

فصل اول  در فایل پیوست قابل مشاهده است.