متن سخنرانی خانم دکتر محب حسینی در انجمن انسان شناسی ایران

متن سخنرانی خانم دکتر محدثه محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو که در تاریخ 30 بهمن ماه 1392 در محل انجمن انسان شناسی ایران با عنوان  نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار برگزار شده است در فایل پیوست قابل مشاهده  می باشد.