نقد انجمن انسان شناسی ایران از کمیسیون انجمنهای علمی

نامه ارسالی انجمن به کمیسیون در فایل پیوست قابل مشاهده است