هم اندیشی اعطای جایزه سالانه انجمن های علمی علوم اجتماعی