تهران،آیینه ایران

گفتگوی انتقادی با شهرداران تهران

سخنرانان: بهاران تنکابنی

بهنوش شمس الهی

علیرضا حسن زاده

علیرضا برفروشان

شنبه 13 مهر 98 ساعت 10-12

مکان: خیابان امام خمینی- ابتدای خیابان سی تیر- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- طبقه اول- سالن کنفرانس