سلسله نشست های مساله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

دولت شبه مدرن ایرانی و مناسک عزاداری

سخنران: محسن حسام مظاهری

زمان : چهارشنبه 3 مهرماه 98 ساعت 16:30

مکان: میدان نقش جهان، بازارعطارها، ورودی سرای مخلص، عصار خانه شاهی