نشست مردم/ انسان شناسی ایران: رویکرد آسیب شناختی

سخنران: سید قاسم حسنی

زمان: چهارشنبه 13 شهریور 98 ساعت 8/30 تا 10

مکان: خیابان سی تیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طبقه اول، سالن کنفرانس