فراخوان اولین جشنواره عکس های دانشجویی از محیط زیست مازندران