کارگاه آموزشی مردم نگاری(طراحی، میدان، ارائه گزارش) همراه با نمایش فیلم آموزشی مردم نگاری