سلسله نشست های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز

سخنران: دکتر مهرداد عربستانی

عنوان: "مناسک عاشورایی به منزله امر فرهنگی"

زمان: چهارشنبه، 4 مهر 1397

مکان: اصفهان، میدان نقش جهان، بازار عطارها، ورودی سرای مخلص، عصارخانه شاهی