کنگره انسان شناسی زیستی

 کنگره انسان شناسی زیستی

زمان: 5 اردیبهشت ماه 1397
مکان: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    سمپوزیوم های تخصصی
♦️     انسان شناسی پزشکی
♦️     انسان شناسی جسمانی
♦️     انسان شناسی و علوم انسانی
♦️     علوم تربيتی و روان شناسی
♦️     انسان شناسی دينی
♦️     انسان شناسی و فرهنگ و هنر
♦️     انسان شناسی و محيط زيست
♦️     علوم مديريت منابع انسانی

      تاریخ های مهم
 ♦️ آخرین مهلت ثبت نام
25 دی ماه 1396
 ♦️ آخرین مهلت ارسال مقاله
25 دی ماه 1396
 ♦️ اعلام نتیجه داوری
یک هفته پس از ارسال مقاله
 ♦️ زمان برگزاری
5 اردیبهشت ماه 1397

 وب سایت همایش : Pash2018.ir