نشست نقد و بررسی کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

سخنرانان:

مقصود فراستخواه(نویسنده)

نعمت اله فاضلی

عباس کاظمی

محمدرضا کلاهی

رضا ماحوزی

زمان: سه شنبه 28 آذر ساعت 10 الی 12

مکان: پاسداران- خیابان شهید مومن نژاد(گلستان یکم) شماره 124- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم