شماره 23،پاییز و زمستان 1394

  • بافتار جغرافیایی و باستان­شناسی دام­پروران تمام­وقت در زاگرس جنوبی

            بهروز آقایی                                                                                                                     

  • جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران اثر آ.ک.اس لمبتون

          مصطفی ازکیا                                                                                                                       

  • موزه­ها و هویت­ها، تحلیلی مردم­ شناختی از بازدید موزه

         محمد چقلوند، رضا کوشکی                                                                                            

  • مردم­شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان

         دیانا رستمی­ نژادان                                                                                                    

  • بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران

        محمد زرقی                                                                                                             

  • بازخوانی و نقد روش­شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی

         موسی عنبری، سامان یوسف­وند                                                                                   

  • بررسی و تحلیل بازی­های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی

         نسرین کریم­پور                                                                                                        

  • خلاصه انگلیسی مقاله‌ها