هیأت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران


دکتر جلال الدین رفیع فر - رئیس


دکتر مهرداد عربستانی - نائب رئیس


آقای علی آخرتی - خزانه دار


دکتر ابوعلی ودادهیر - عضو


 دکتر حسین آقاجانی - عضو


دکتر جبار رحمانی - عضو علی البدل


دکتر حسین میرزایی - عضو علی البدل


دکتر زهره انواری - بازرس


آقای محمدرضا میری - بازرس علی البدل