هیأت مدیره انجمن

اعضای هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران


دکتر مهرداد عربستانی  - رئیس


دکتر حسین میرزائی - نائب رئیس

 


دکتر توکتم افتخاری معصومی - خزانه دار

 


دکترزهره انواری - عضو


 دکتر نهال نفیسی- عضو

 


دکتر جبار رحمانی - عضو علی البدل


دکتر محمد اسدیان خرم آبادی - عضو علی البدل

 


دکتر جلال الدین رفیع فر - بازرس


دکتر راضیه خزاعی - بازرس علی البدل