طریقه اشتراک

براي اشتراك مجله، لطفا وجه اشتراك را به حساب شماره 143378853 بانك تجارت ، شعبه تربیت مدرس ، کد 1433 و به نام انجمن انسان‌شناسي ايران (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور) واريز نموده و اصل رسيد آن را همراه با فرم تكميل شده زير به نشاني انجمن انسان‌شناسي ايران ارسال فرمائيد.(فرم اشتراک مجله در پیوست قابل مشاهده است)

لطفاً به نكات زير توجه فرمائيد:

ـ  حق اشتراک سالانه مجله (2 شماره) 140000ریال می باشد

- در صورت تمديد اشتراك، كد اشتراك پيشين را بنويسيد.

ـ هر گونه تغيير در نشاني خود را سريعاً به دفتر مجله اطلاع دهيد.

ـ از فرستادن وجه نقد خودداري فرمائيد.

ـ در صورت تمايل به خريد شماره‌هاي پيشين مجله با ذكر شمارة مجلة مورد تقاضا، وجه آنها را از جدولی که در پیوست قابل مشاهده است  محاسبه و به همراه اشتراك به حساب انجمن واريز نمائيد.

هزینه پست مجله بر عهده انجمن انسان شناسی ایران می باشد.