شماره8، پاییز و زمستان 1384

اسناد

 • سندی از روستای خاوه ورامین 
   جواد صفی نژاد  ص 175-185                                                                                                    

نقد و بررسی

 •  انسان شناسی رسانه‌ها
  احسان لرافشار   ص 189-195
 • معرفی مجلات دوره اول"نامه انسان شناسی"
    مرتضی ادیبی  ص 196-210  

یادبود

 • علی محمد کاردان
  مرتضی کتبی   ص 213-215