معرفی انجمن

انجمن انسان‌شناسى ايران، يك نهاد علمى مورد تأييد و به رسميت شناخته شده به وسيله وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است و اعضاى مؤسس آن از اساتيد و پژوهش‌گران دانشگاه‌ها و پژوهش‌گاه‌هاى مختلف ايران هستند. اين انجمن در سال 1380 در تهران تشكيل و رسمآ به ثبت رسيده است و مهم‌ترين هدف‌هاى آن عبارتند از :

1. انجام پژوهش‌هاى علمى و فرهنگى در سطح ملى و بين‌المللى با همكارى محققان و متخصصان ايرانى و غير ايرانى در چارچوب علم انسان‌شناسى و علوم مرتبط با آن.

2. فراهم آوردن زمينه‌هاى رشد و پيشرفت علم انسان‌شناسى در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى و پژوهشى در سطح ملى و بين‌المللى.

3. ارزيابى و بازنگرى طرح‌ها و برنامه‌هاى مربوط به آموزش و پرورش در زمينه‌هاى علمى موضوع كار انجمن.

4. ترغيب و تشويق پژوهش‌گران و تجليل از محققان و استادان ممتاز رشته انسان‌شناسى.

5. ارائه خدمات آموزشى، پژوهشى و مشاورتى.

6. برگزارى نشست‌ها و گردهمايى‌هاى علمى در سطح ملى، منطقه‌اى و بين‌المللى.

7. انتشار كتاب‌ها، نشريه‌هاى علمى و تشكيل بانك‌هاى اطلاعات علمى.