اعضای هیئت مدیره انجمن انسان شناسی ایران


دکتر مهرداد عربستانی  – رئیس   


دکتر حسین میرزائی – نائب رئیس


دکتر توکتم افتخاری معصومی – خزانه دار


دکترزهره انواری – عضو

دکتر نهال نفیسی- عضو


دکتر جبار رحمانی – عضو علی البدل

دکتر محمد اسدیان خرم آبادی – عضو علی البدل


دکتر جلال الدین رفیع فر – بازرس


دکتر راضیه خزاعی – بازرس علی البدل