اساسنامه ”انجمن انسان شناسی ایران“

فصل اول ـ اهداف و کلیات:

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انسان شناسی، انجمن انسان شناسی ایران که از این پس در این اساسنامه «انجمن» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲: “انجمن” موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: مرکز “انجمن” در شهر تهران است و موقتا به نشانی بزرگراه جلال آل احمد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد و شعب آن پس از کسب موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره:  هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیر الانتشار اعلام  شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴: “انجمن” از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم ـ وظایف و فعالیت‏ها

ماده ۵: به منظور نیل به هدف‏های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم انسان شناسی سروکار دارند.
۲-۵- فراهم آوردن زمینه های رشد وپیشرفت علم انسان شناسی در سطح دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی کشور و ایجاد و پیشبرد روابط این علم با سایر علوم اجتماعی.
۳-۵- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۴-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۵-۵- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاورتی.
۶-۵- برگزاری نشست ها و گردهم ایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
۷-۵- انتشار کتاب ها و نشریات علمی و تشکیل بانک های اطلاعاتی علمی.

 
فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

ماده ۶: شرایط و نحوه عضویت در انجمن انسان شناسی ایران اشخاص حقیقی و حقوقی به اشکال زیر با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:
۱-۶-  عضویت پیوسته
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل درجه کارشناسی ارشد و سوابق مطالعاتی و پژوهشی در رشته های مرتبط با انسان شناسی باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره: تشخیص رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن بر عهده هیات مدیره است.
۲-۶- عضویت وابسته:
کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی (لیسانس) هستند و مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته‌های مرتبط با انسان شناسی فعال بوده و منشأ آثار ارزنده باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
تبصره: افرادی دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور با می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
۳-۶- عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با انسان شناسی به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت انجمن انسان شناسی ایران در آیند.
۴-۶- عضویت افتخاری
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های انسان شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند، می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن در آیند.
۵-۶- اعضای حقوقی
سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره: اعضای حقوقی عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده ۷: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که مجمع عمومی انجمن تعیین می کند به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.
تبصره: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت
تبصره: تائید خاتمه حق عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن

ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از :
الف: مجمع عمومی،        ب: هیأت مدیره،       ج: بازرس  

الف: مجمع عمومی
ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود و دیگر اعضا می توانند بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت کنند.

تشکیل مجمع عمومی به نحو زیر است:

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا معتبر است.
۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با فاصله حداقل ۲۰ روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد اعضای حاضر جلسه رسمیت می یابد.
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط به اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی،  دعوت کنندگان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، نزد هیات مدیره یا بازرس تصریح خواهند کرد.
تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
۱-۱۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن
۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۶-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
۷-۱۱- عزل هیات مدیره و بازرس
۸-۱۱- تصویب انحلال انجمن
تبصره ۱: مجامع عمومی را هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میکنند.
تبصره ۲: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره۳: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
تبصره۴: مجمع عمومی فوق العاده تنها به منظور تصمیم گیری در مورد بندهای ۵-۱۱، ۷-۱۱ و ۸-۱۱ تشکیل می شود.

ب: هیأت مدیره:
ماده۱۲: هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل است. که هر ۳سال یکبار در جلسه مجمع عمومی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد.
۱-۱۲- هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است
۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا ۱۵ روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس و دبیر انجمن همراه با مهر انجمن معتبر است. در غیاب هر یک از آنها خزانه دار به جای او امضا خواهد کرد. نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر معتبر است.
۵-۱۲- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه حداقل ۳ روز است
۶-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.
۷-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.
۸-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت  هر یک از اعضای بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری و یا فوت یکی از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی او تعیین می شود.
۱۰-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است
۱۱-۱۲- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همرا با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را به عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- مبادرت به هر اقدام و معامله ای در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض که ضروری بداند به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است.
۴-۱۳- برخورداری از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.
۵-۱۳-   تهیه گزارش سالیانه و تنظیم ترازنامهو صرتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومیو ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر
۶-۱۳- اقامه دعوا و پاسخ‌گویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح ها وبرنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک های مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورسیه های تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
۱۳-۱۳- انجام دادن هر ماموریتی که مجمع عمومی بر عهده آن بگذارد.

ج-بازرس
ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید
تبصره : انتخاب مجدد بازرس برای دو دوره متوالی بلامانع است
ماده ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵ گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: هیات مدیره باید کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان بدون قید و شرط برای بررسی در دسترس بازرس قرار دهد.

فصل پنجم- گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می تواند گروهها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین میکنند به فعالیت می پردازد.

۱-گروههای تخصصی
۲- کمیته آموزش و پژوهش
۳-کمیته انتشارات
۴-کمیته آمار و اطلاعات
۵-کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶-کمیته گردهمایی های علمی
۱-۱۶- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با انجمن است

فصل ششم ـبودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱-۱۷- حق عضویت اعضا
۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف

ماده ۱۸- درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹– کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

 ماده۲۰- هیچ یک از موسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده صلاحیت های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مراجع نظارت کننده یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲-  هرگونه تغییر در متن اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت های سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی را ندارد

ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد هیات تسویه ای موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارایی ها منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی و پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵– جزئیات اجرایی این اساسنامه در آئین نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی تعیین خواهد شد

ماده ۲۶- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۶ ماده، ۵۸ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ      هیات موسسان به تصویب رسید.